mountain bom
ข่าวสาร

บอม พิษณุ พิพิธกุล

ตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องมาฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน ก็คิดว่าเราควรจะไปฝึกงานที่ไหน

เพราะการเลือกที่ฝึกงานเหมือนกับการที่เราก้าวไปเจอกับโลกภายนอก เจอกับอะไรที่เราไม่เคยรุจัก