mountain chalee
ข่าวสาร

ชาลี อชิตศักดิ์ บุญเยื้อน

เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมาแนะนำให้กับรุ่นพี่ และคนอื่นๆ ที่เรารู้จัก พี่ตะ พี่อร พี่บอม พี่โม และ พี่เกียรติ ที่จะมาฝึกงานในครั้งนี้ ก็มีประสบการณ์ในด้านการฝึกงานอีกด้วย เพื่อที่จะมาฝึกงานในครั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีมากที่สุด