พอแล้วดี The Creator

Client : พอแล้วดี The Creator
Project : พอแล้วดี The Creator Official Site
The official website of the project “Sufficiency and Good The Creator” under the concept of Sufficiency Economy
Tool : CSS, HTML , PHP, WORDPRESS

มีเป้าหมายที่จะนำ“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาผสมผสานกับความสร้างสรรค์ (ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่ภาคเกษตรกรรม) นำมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสุข ความพอใจ และความสมดุลให้กับทั้งการใช้ชีวิตในเมืองและต่างจังหวัดของผู้ประกอบการจากสายของธุรกิจ lifestyle business เช่น ร้านคาเฟ่ เกสท์เฮ้าส์ ร้านแฟชั่นเป็นต้น โดยบ่มเพาะนักธุรกิจที่กำลังเติบโตเหล่านี้ให้รู้จักจุดพอดีของชีวิต แล้วดีพอที่จะเอื้อเฟื้อต่อคนอื่น ซึ่งกลุ่ม The Creatorที่เข้าร่วมก็จะเป็นแบบอย่างที่เป็นบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจแบบพอเพียงให้กับผู้สนใจต่อไปเพื่อสร้างทัศนคติและวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน